De kleine lettertjes

  • I Am Care biedt beschermd wonen en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening. Het gaat in dit geval om mensen die in hun huidige situatie hinder van hun aandoening ondervinden maar niet primair op een behandelsetting zijn aangewezen. Zij dienen echter wel terug te kunnen vallen op 24 uurs- of ambulante begeleiding.

  • I Am Care kent locaties met alcohol- en “drugsarm” beleid en locaties met een alcohol en drugsvrij beleid.

  • Bewoners dienen een geldige CIZ indicatie/beschikking te hebben waarbij de datum van herindicatie niet binnen een tijdsbestek van circa zes maanden dient te liggen. Voor een 24-uurs locatie dient de indicatie/beschikking in ZZP te zijn afgegeven en de grondslag psychiatrie bevatten. Voor ambulante begeleiding dient er eveneens een geldige CIZ-indicatie/beschikking met de grondslag psychiatrie te zijn.

  • In het geval van een verslaving dient er geen klinische behandeling meer nodig te zijn. Poliklinische behandeling is vanzelfsprekend wel mogelijk. In verband met mogelijke terugval dienen de afspraken met de externe behandelaren (o.a. uit de verslavingszorg) vooraf schriftelijk aangeleverd te worden en dienen er time-out mogelijkheden te zijn bij terugval.

  • Het dient aantoonbaar te zijn dat er in de huidige situatie geen criminele activiteiten plaatsvinden. (ongeacht het feit of een iemand wel of geen crimineel verleden heeft).

 

Ernstige psychiatrische actieve (secundaire) problematiek anders dan LVB zoals:

  • psychose,
  • ernstige depressie,
  • dissociatieve identiteitsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen welke actief aanwezig zijn.

Dusdanig medicatiegebruik dat de cliënt niet meer voldoende op cognitief niveau aan te spreken is;

Ernstig drugs- en middelengebruik;

Ernstige gedragsproblematiek met risico’s voor de veiligheid van de cliënt of zijn/haar omgeving;

Veroordeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag (zedendelict);

Een lichamelijke beperking of chronische ziekte waarvoor medische of verzorgende handelingen nodig zijn;

Noodzakelijk zijn van het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen.

De cliënt vormt door zijn/haar gedrag geen overlast en/of gevaar voor medewerkers of andere cliënten van I Am Care.

Ondanks dat wij ernaar streven om tot ieders tevredenheid ons werk te doen, kan het altijd voorkomen dat er iets is waar jij niet helemaal tevreden over bent.

In eerste instantie proberen wij hier samen zo goed mogelijk uit te komen.
Lukt dit niet dan kan jij je wenden tot het klachtenloket of de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten. Dit is een onafhankelijke organisatie en hieraan zijn voor jou natuurlijk geen kosten verbonden.

Als organisatie zijn wij verplicht om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te melden. Dit is bij wet geregeld in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie kan je hier vinden.

Onze diensten worden veelal vergoed via de WMO, WLZ of via een PGB.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.